• Zichen JIANG

  Tel.: 86(0)21 69585458

  Fax:  86 (0)21/6958 9621

  Mail: jzchhhh@163.com

 • Chenjing LEI

  Tel.: 86 (0)21/6958 5458

  Fax:  86 (0)21/6958 9621

  Mail: chenleijing1001@163.com