Studierendensekretariat
PostTime:2014-03-12 Views:3851


Zichen JIANG

Tel.: 86(0)21 69585458

Fax:  86 (0)21/6958 9621                                         

 

Mail: jzchhhh@163.com

 

Jianqiong WU  

Tel.: 86 (0)21/6958 9765 

Fax:  86 (0)21/6958 9621    

E-Mail:  wujianqiong@tongji.edu.cn

 

 

Zhengwen LI 

Tel.: 86 (0)21/6958 9765 

Fax:  86 (0)21/6958 9621   

 

 

Mail: lizhengwen1225@163.com